Sign In
{{CMSDetail.PublishedDateText}} | {{CMSDetail.TacGiaName}}
{{ getLanguage('VanBan_FontSize', 'Cỡ chữ', 'Font size') }}: {{ getLanguage('VanBan_Reduce', 'Giảm', 'reduce') }} (A-) {{ getLanguage('VanBan_Default', 'Mặc định', 'Default') }} (A) {{ getLanguage('VanBan_Inscrease', 'Tăng', 'Inscrease')}} (A+)
{{ getLanguage('VanBan_Contrast', 'Tương phản', 'Contrast') }}: {{ getLanguage('VanBan_IncreaseContrast', 'Tăng tương phản', 'Increase the contrast') }} (Tăng tương phản+) 
                      {{ getLanguage('VanBan_ReduceContrast', 'Giảm tương phản', 'Reduce the contrast') }}
                    (Giảm tương phản-)
{{CMSDetail.Title}}

{{ getLanguage('VanBan_Views', 'Lượt người xem', 'Views')}} {{CMSDetail.ReadCounter}}

{{ getLanguage('VanBan_SendFeedbackArticle', 'Gửi góp ý bình luận bài viết', 'Send feedback article')}}

{{Comment.Captcha}}

{{ getLanguage('VanBan_ListComment', 'Danh sách bình luận', 'List comment')}}

{{dataItem.FullName}} {{dataItem.CreatTime}}

{{ getLanguage('VanBan_ArticleOther', 'Tin khác', 'Article other')}}

Tiêu đề

Xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh tại Bến Tre

Hình ảnh

/PublishingImages/Lists/thongtintuyentruyen/Tatca/ID2020716134420885_20072020_20207209550323.jpg

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nhà nước của dân, do dân vì dân là một trong những nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin với việc kế thừa kinh nghiệm trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong bài báo Dân vận viết vào năm 1949, Người khẳng định:

Nội dung

Nhà nước của dân, do dân vì dân là một trong những nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin với việc kế thừa kinh nghiệm trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong bài báo Dân vận viết vào năm 1949, Người khẳng định:

"NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ

Bao nhiêu lợi ích đều vì dân.

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân.

Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân.

Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân.

Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra.

Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên.

Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân".

ID2020716134420885_20072020_20207209550323.jpg

Bác Hồ với những anh hùng và dũng sĩ miền Nam. (Ảnh tư liệu)

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân và vì dân được thể hiện xuyên suốt và nhất quán trong nhiều tác phẩm, bài báo, bài phát biểu, tập trung vào các nội dung sau:

Thứ nhất, Người khẳng định "Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể Nhân dân Việt Nam"; "Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà. Do Tổng tuyển cử mà toàn dân bầu ra Quốc hội. Quốc hội sẽ cử ra Chính phủ. Chính phủ đó thật là Chính phủ của toàn dân"; "Chính phủ ta là chính phủ của Nhân dân, chỉ có một mục đích là phụng sự cho lợi ích của nhân dân. Chính phủ rất mong đồng bào giúp đỡ, đôn đốc, kiểm soát và phê bình để làm tròn nhiệm vụ của mình là người đầy tớ trung thành tận tụy của nhân dân" .

Thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói "lực lượng bao nhiêu là nhờ dân hết"; "dân như nước mình như cá"; phải "đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân…Chính phủ chỉ giúp kế hoạch cổ động"; "Việc nước là việc chung, mỗi người phải có trách nhiệm ghé vai gánh vác một phần; Nhà nước do dân lập nên, do dân ủng hộ, do dân làm chủ nên nhiệm vụ của người cách mạng là làm cho dân hiểu, dân giác ngộ để nâng cao trách nhiệm làm chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng Nhà nước của mình".

Thứ ba, Người dạy rằng "Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền  thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh"; "Chúng ta phải thực hiện ngay: 1. Làm cho dân có ăn. 2. Làm cho dân có mặc. 3. Làm cho dân có chỗ ở. 4. Làm cho dân có học hành. Cái mục đích chúng ta đi đến là 4 điều đó. Đi đến để dân nước ta xứng đáng với tự do độc lập và giúp sức được cho tự do độc lập". Bác còn nói: "Phải xây dựng một nền chính trị liêm khiết, kiên quyết đấu tranh với ba thứ giặc nội xâm là: tham ô, lãng phí, quan liêu. Một mặt Nhà nước phải thực hành dân chủ rộng rãi với nhân dân mặt khác phải thực hành chuyên chính với mọi hành động xâm hại đến lợi ích của Tổ quốc, quyền làm chủ của nhân dân".

Để trở thành nhà nước của dân, do dân vì dân thì Nhà nước phải thực sự trong sạch, vững mạnh, không có đặc quyền, đặc lợi, chống chủ nghĩa cá nhân. Mặc dù Hồ Chí Minh không dùng khái niệm nhà nước pháp quyền, nhưng tư tưởng về nhà nước pháp quyền đã được thể hiện trong các bài viết, bài phát biểu của Người về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Trong "Việt Nam yêu cầu ca",  Người có viết: "Bảy xin hiến pháp ban hành/Trăm điều phải có thần linh pháp quyền".

Đây là tư tưởng rất đặc sắc của Hồ Chí Minh, phản ánh bản chất của nhà nước dân chủ mới - nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật. Đồng thời đây cũng là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động quản lý nhà nước của Người.

Cho đến nay, tư tưởng của Người về Nhà nước của dân, do dân và vì dân vẫn còn nguyên giá trị và đang được Đảng và Nhà nước ta vận dụng, phát triển. Khoản 1 Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định "Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân".

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự đạo điều hành của UBND tỉnh, cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động để đạt được những kết quả tích cực trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. HĐND các cấp có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã được củng cố, kiện toàn, tinh gọn theo Nghị quyết Trung ương 6 và hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị được phân định rõ hơn và trong tổ chức thực hiện đã có những bước tiến tích cực.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của tỉnh ngày càng trở nên chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, thực sự là công bộc của Nhân dân. Hệ thống các cơ chế, chính sách, các văn bản chỉ đạo, điều hành được ban hành theo quy trình chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, khả thi, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phản ánh ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Chính quyền các cấp đã năng động, đổi mới trong quá trình quản lý điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm sâu sắc hơn, kịp thời hơn những vấn đề, những khó khăn của Nhân dân nảy sinh trong cuộc sống và quá trình lao động, sản xuất.

Công tác dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền tiếp tục được phát huy trên nhiều lĩnh vực, tác động mạnh mẽ đến việc giải phóng sức sản xuất, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được chú trọng, tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Bến Tre đều đứng thứ hạng cao trong nhiều năm liền. Bên cạnh đó, Nhân dân trên địa bàn tỉnh phát huy tính tích cực chính trị, quyền làm chủ của mình thông qua vai trò hội viên, đoàn viên của các tổ chức đoàn thể để thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, trong đó có giám sát các hoạt động của chính quyền các cấp và việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ CBCCVC.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Nhiều nội dung sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW chưa được Trung ương hướng dẫn thực hiện cụ thể nên địa phương còn lúng túng, chưa triển khai thực hiện. Còn tình trạng sai sót trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sự năng động, kịp thời,  nhịp nhàng trong công tác phối hợp khi giải quyết công việc của các ngành, địa phương còn hạn chế....

Từ thực tiễn thực hiện tại địa phương, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh như sau:

Thứ nhất, có sự quán triệt sâu rộng trong hệ thống chính trị và Nhân dân tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, để trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Nhất quán trong nhận thức và hành động về việc xây dựng bộ máy chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sâu sát dân, bảo đảm trên thực tế mọi quyền lực thuộc về Nhân dân. Mỗi CBCCVC nhận thức đúng về vai trò, nhiệm vụ của mình, chấp hành kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Bên cạnh đó, các cơ quan, đoàn thể cũng chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân tuân thủ pháp luật, chính quyền các cấp tạo điều kiện để Nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình theo quy định.

Thứ hai, Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quyết liệt trong việc hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ, phương thức và cơ chế vận hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp để các cơ quan này thực sự là cơ quan đại diện của nhân dân và là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát hoạt động của UBND và các cơ quan chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo tăng cường sự gắn kết giữa giám sát của HĐND các cấp với kiểm tra, giám sát của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và sự giám sát của Nhân dân.

Thứ ba, các cơ quan trong hệ thống chính trị ban hành đầy đủ và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp trong giải quyết công việc cho Nhân dân. Khi triển khai công việc đều có đề án, chương trình, kế hoạch để xác định mục tiêu, nội dung cụ thể, trách nhiệm và tiến độ thực hiện và tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

Các đột phá trong phong trào thi đua "Đồng Khởi mới"; 113 đầu việc thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; danh mục các công việc phải làm trong bản cam kết của Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh về các giải pháp duy trì, nâng cao và cải thiện các Chỉ số năng lực cạnh tranh, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh; Chỉ số cải cách hành chính … là các ví dụ cho việc có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể rõ ràng trong tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thể hiện được sự "đồng tâm, đồng sức, đồng lòng và đồng loạt" trong hệ thống chính trị và Nhân dân.

Thứ tư, tổ chức nhiều hình thức phù hợp để Nhân dân tích cực tham gia hoạch định chính sách, pháp luật và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của các cơ quan Nhà nước. Chính quyền các cấp công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động để thực hiện tốt phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"; thực hiện tốt trách nhiệm giải trình thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri; đối thoại, tiếp công dân; chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND, các buổi cà phê doanh nghiệp, …

Đặc biệt, với phương châm "Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp/khu phố, xã nắm tới hộ gia đình", đã phân công lãnh đạo các cơ quan trong hệ thống chính trị tham gia theo dõi, hỗ trợ các địa bàn. Đây là một chủ trương mới, sáng tạo, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ gần cơ sở, gần dân và là kênh thông tin hữu hiệu, làm cầu nối để truyền tải chủ trương đến tận cơ sở và tiếp nhận sự phản hồi của cơ sở, của người dân về các vấn đề khó khăn, vướng mắc, bức xúc để kịp thời phản ánh về các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tháo gỡ những điểm nghẽn từ cơ sở.

Thứ năm, chính quyền các cấp quán triệt phương châm xây dựng "Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp"; "nền công vụ chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả". Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và đời sống nhân dân; giảm mạnh, bãi bỏ các thủ tục hành chính gây phiền hà, đáp ứng tốt nhất yêu cầu chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và cơ chế giải trình của các cơ quan, đơn vị, trách nhiệm trong giải quyết công việc của người dân; đề cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Thứ sáu, tiến hành thường xuyên các hoạt động kiểm tra, thanh tra xem đây là là công cụ quan trọng và hữu hiệu để bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Nhân dân. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, khắc phục tình trạng vô kỷ luật, lợi dụng dân chủ để gây rối an ninh, trật tự.

Thứ bảy, phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc xây dựng, bảo vệ chính quyền, giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các hiện tượng tiêu cực khác trong bộ máy nhà nước cũng như trong đời sống xã hội.

Tóm lại, qua các bài học kinh nghiệm nêu trên cho thấy, việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là quá trình ngày càng hoàn thiện. Và để thực hiện tốt chủ trương này phụ thuộc nhiều vào tư duy phát triển và phục vụ, phụ thuộc vào sự năng động và tính tiến công của cả hệ thống chính trị, của mỗi CBCCVC; phụ thuộc vào  sự đồng thuận, chung tay của người dân và cộng đồng.

Nguồn: www.bentre.gov.vn

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

2020-07-20T07:50:00Z

Tin nổi bật

No

TacGia

<a onclick="OpenPopUpPage('https:\u002f\u002fbentre.gov.vn\u002f_layouts\u002f15\u002flistform.aspx?PageType=4\u0026ListId={5eed77ae-91bb-41d7-a0f4-cd057163145c}\u0026ID=131\u0026RootFolder=*', RefreshPage); return false;" href="https://bentre.gov.vn/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&amp;ListId={5eed77ae-91bb-41d7-a0f4-cd057163145c}&amp;ID=131&amp;RootFolder=*">Ngọc Thi</a>

Phân loại

<a onclick="OpenPopUpPage('https:\u002f\u002fbentre.gov.vn\u002f_layouts\u002f15\u002flistform.aspx?PageType=4\u0026ListId={AF7A996E-D58C-4537-BF0C-7A4F9A7C0A18}\u0026ID=8\u0026RootFolder=*', RefreshPage); return false;" href="https://bentre.gov.vn/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&amp;ListId={AF7A996E-D58C-4537-BF0C-7A4F9A7C0A18}&amp;ID=8&amp;RootFolder=*">Học và làm theo lời Bác</a>

Loại bài viết

(None)

Số Ảnh

Số tiền

Hệ số

Trạng thái

Đã ban hành

Lịch sử

Số lượt người đọc

587

FriendlyName

Số Trang

Attachments
Version: 1.0
Created at 11/30/2020 5:37 PM by Cty Tri Thuc
Last modified at 7/24/2021 6:53 PM by System Account