Sign In

{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
 Báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020 Báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020

10/31/2020 3:00 PMNo191Đã ban hành250000250000Năm 2020Tin Báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020

10/31/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quí III và 9 tháng đầu năm 2020Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quí III và 9 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quí III và 9 tháng đầu năm 2020
10/1/2020 11:00 AMNo220Đã ban hànhNăm 2020(None)Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quí III và 9 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quí III và 9 tháng đầu năm 2020
10/1/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020Báo cáo kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020
8/31/2020 10:00 PMNo359Đã ban hànhNăm 2020(None)Báo cáo kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020
8/31/2020 10:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020 tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020 tỉnh Bến Tre
8/26/2020 3:00 PMNo136Đã ban hànhNăm 2020(None)Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020 tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020 tỉnh Bến Tre
8/26/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quí II và 6 tháng đầu năm 2020Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quí II và 6 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quí II và 6 tháng đầu năm 2020
7/3/2020 8:00 AMNo586Đã ban hànhNăm 2020(None)Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quí II và 6 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quí II và 6 tháng đầu năm 2020
7/3/2020 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2020Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2020
6/3/2020 9:00 AMNo564Đã ban hànhNăm 2020(None)Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2020
6/3/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 tỉnh Bến Tre
4/29/2020 6:00 PMNo263Đã ban hànhNăm 2020(None)Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 tỉnh Bến Tre
4/29/2020 6:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý I năm 2020Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý I năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý I năm 2020
4/6/2020 3:15 PMNo407Đã ban hànhNăm 2020(None)Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý I năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý I năm 2020
4/6/2020 3:15 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Bến Tre tháng 02 và 2 tháng năm 2020Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Bến Tre tháng 02 và 2 tháng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Bến Tre tháng 02 và 2 tháng năm 2020
3/3/2020 8:15 AMNo355Đã ban hànhNăm 2020(None)Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Bến Tre tháng 02 và 2 tháng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Bến Tre tháng 02 và 2 tháng năm 2020
3/3/2020 8:15 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2020Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2020
2/3/2020 12:00 PMNo415Đã ban hànhNăm 2020(None)Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2020
2/3/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý IV và Năm 2019Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý IV và Năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý IV và Năm 2019
1/9/2020 9:00 AMNo1931Đã ban hànhNăm 2019(None)Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý IV và Năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý IV và Năm 2019
1/9/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019 tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019 tỉnh Bến Tre
12/4/2019 4:00 PMNo529Đã ban hànhNăm 2019(None)Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019 tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019 tỉnh Bến Tre
12/4/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019 tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019 tỉnh Bến Tre
11/3/2019 8:00 PMNo402Đã ban hànhNăm 2019(None)Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019 tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019 tỉnh Bến Tre
11/3/2019 8:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2019 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2019 tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng nằm 2019 tỉnh Bến Tre
10/1/2019 5:00 PMNo559Đã ban hànhNăm 2019(None)Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2019 tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng nằm 2019 tỉnh Bến Tre
10/1/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019 tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019 tỉnh Bến Tre
9/4/2019 9:00 AMNo325Đã ban hànhNăm 2019(None)Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019 tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019 tỉnh Bến Tre
9/4/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến Tre
8/1/2019 4:00 PMNo473Đã ban hànhNăm 2019(None)Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến Tre
8/1/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre quý II và 6 tháng đầu năm 2019Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre quý II và 6 tháng đầu năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre quý II và 6 tháng đầu năm 2019
7/4/2019 9:00 AMNo648Đã ban hànhNăm 2019(None)Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre quý II và 6 tháng đầu năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre quý II và 6 tháng đầu năm 2019
7/4/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến Tre
5/31/2019 2:00 PMNo542Đã ban hànhNăm 2019(None)Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến Tre
5/31/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến Tre
5/8/2019 5:00 PMNo613Đã ban hànhNăm 2019(None)Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến Tre
5/8/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý I năm 2019Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý I năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý I năm 2019
4/1/2019 5:00 PMNo773Đã ban hànhNăm 2019(None)Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý I năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý I năm 2019
4/1/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo  kinh tế-Xã hội tỉnh Bến Tre tháng 02 và 2 tháng năm 2019Báo cáo  kinh tế-Xã hội tỉnh Bến Tre tháng 02 và 2 tháng năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo kinh tế-Xã hội tỉnh Bến Tre tháng 02 và 2 tháng năm 2019
3/12/2019 2:00 PMNo847Đã ban hànhNăm 2019(None)Báo cáo  kinh tế-Xã hội tỉnh Bến Tre tháng 02 và 2 tháng năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo kinh tế-Xã hội tỉnh Bến Tre tháng 02 và 2 tháng năm 2019
3/12/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2019Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2019
2/18/2019 2:00 PMNo2078Đã ban hànhNăm 2019(None)Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2019
2/18/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre Quý IV và năm 2018 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre Quý IV và năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre Quý IV và năm 2018
1/8/2019 8:00 AMNo2573Đã ban hànhNăm 2018(None) Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre Quý IV và năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre Quý IV và năm 2018
1/8/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018.
12/3/2018 3:00 PMNo1023Đã ban hànhNăm 2018(None)Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018.
12/3/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018.
11/1/2018 9:00 AMNo1826Đã ban hànhNăm 2018(None)Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018.
11/1/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2018 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre
10/1/2018 11:00 AMNo805Đã ban hànhNăm 2018(None)Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre
10/1/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2018 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre.
8/30/2018 10:00 AMNo1010Đã ban hànhNăm 2018(None)Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre.
8/30/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2018 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre
8/3/2018 3:00 PMNo1456Đã ban hànhNăm 2018(None)Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre
8/3/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre 6 tháng đầu năm 2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre 6 tháng đầu năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre 6 tháng đầu năm 2018
7/4/2018 2:00 PMNo3956Đã ban hànhNăm 2018(None)Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre 6 tháng đầu năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre 6 tháng đầu năm 2018
7/4/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 và 05 tháng năm 2018 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 và 05 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo số 260/BC-CTK ngày 23/5/2018 của Cục Thống kê Bến Tre về việc Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 và 05 tháng đầu năm 2018 tỉnh Bến Tre.
6/5/2018 10:00 AMNo771Đã ban hànhNăm 2018(None)Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 và 05 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo số 260/BC-CTK ngày 23/5/2018 của Cục Thống kê Bến Tre về việc Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 và 05 tháng đầu năm 2018 tỉnh Bến Tre.
6/5/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next