Sign In

{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2020 và giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lýBáo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2020 và giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg5/31/2021 5:30 PMNo7Đã ban hành250000250000Báo cáo giám sát tài chínhTinBáo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2020 và giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg5/31/2021 5:30 PMNoĐã ban hành
Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bến TreBáo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg4/9/2021 8:00 AMNo11Đã ban hành250000250000Báo cáo giám sát tài chínhTinBáo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg4/9/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến TreVề việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre thực hiện công bố thông tin hoạt động

4/1/2021 11:10 AMNo24Đã ban hành250000250000Báo cáo giám sát tài chínhTinVề việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre thực hiện công bố thông tin hoạt động

4/1/2021 11:10 AMNoĐã ban hành
V/v thực hiện công bố thông tin năm 2021 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợiV/v thực hiện công bố thông tin năm 2021 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

V/v thực hiện công bố thông tin năm 2021 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

4/1/2021 8:00 AMNo4Đã ban hành250000250000Báo cáo giám sát tài chínhTinV/v thực hiện công bố thông tin năm 2021 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

V/v thực hiện công bố thông tin năm 2021 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

4/1/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt độngVề việc thực hiện công bố thông tin hoạt động/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động

8/7/2020 5:00 PMNo11Đã ban hành250000250000Báo cáo giám sát tài chínhTinVề việc thực hiện công bố thông tin hoạt động/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động

8/7/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Công bố thông tin hoạt động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến TreCông bố thông tin hoạt động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Công bố thông tin hoạt động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre

6/23/2020 5:00 PMNo12Đã ban hành250000250000Báo cáo giám sát tài chínhTinCông bố thông tin hoạt động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Công bố thông tin hoạt động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre

6/23/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Công văn số 358/CTTL-KH V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợiCông văn số 358/CTTL-KH V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Công văn số 358/CTTL-KH V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi

6/19/2020 5:00 PMNo9Đã ban hành250000250000Báo cáo giám sát tài chínhTinCông văn số 358/CTTL-KH V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Công văn số 358/CTTL-KH V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi

6/19/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định đính chính Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2020Quyết định đính chính Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Quyết định đính chính Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2020

6/18/2020 5:00 PMNo5Đã ban hành250000250000Báo cáo giám sát tài chínhTinQuyết định đính chính Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Quyết định đính chính Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2020

6/18/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2019 và giao kế hoạch năm 2020 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lýBáo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2019 và giao kế hoạch năm 2020 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2019 và giao kế hoạch năm 2020 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý

6/2/2020 5:00 PMNo24Đã ban hành250000250000Báo cáo giám sát tài chínhTinBáo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2019 và giao kế hoạch năm 2020 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2019 và giao kế hoạch năm 2020 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý

6/2/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Về việc thực hiện công bố thông tin năm 2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợiVề việc thực hiện công bố thông tin năm 2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Về việc thực hiện công bố thông tin năm 2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

3/31/2020 5:00 PMNo5Đã ban hành250000250000Báo cáo giám sát tài chínhTinVề việc thực hiện công bố thông tin năm 2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Về việc thực hiện công bố thông tin năm 2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

3/31/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo giám sát tài chính năm 2019 của công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến TreBáo cáo giám sát tài chính năm 2019 của công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Báo cáo giám sát tài chính năm 2019 của công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre

3/25/2020 5:00 PMNo5Đã ban hành250000250000Báo cáo giám sát tài chínhTinBáo cáo giám sát tài chính năm 2019 của công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Báo cáo giám sát tài chính năm 2019 của công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre

3/25/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến TreBáo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
8/7/2019 2:00 PMNo187Đã ban hành250000250000Báo cáo giám sát tài chínhBáo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
8/7/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợiThực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi.
7/13/2019 9:00 AMNo161Đã ban hànhBáo cáo giám sát tài chính(None)Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi.
7/13/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2016-2018 Năm báo cáo 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến TreBáo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2016-2018 Năm báo cáo 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2016-2018 Năm báo cáo 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
6/21/2019 9:00 PMNo172Đã ban hànhBáo cáo giám sát tài chính(None)Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2016-2018 Năm báo cáo 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2016-2018 Năm báo cáo 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
6/21/2019 9:00 PMNoĐã ban hành
Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến TreVề việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre
4/1/2019 4:15 PMNo556Đã ban hànhBáo cáo giám sát tài chính(None)Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre
4/1/2019 4:15 PMNoĐã ban hành
Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến TreVề việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
8/9/2018 9:00 AMNo382Đã ban hànhBáo cáo giám sát tài chính(None)Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
8/9/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợiVề việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi
6/22/2018 9:00 AMNo383Đã ban hànhBáo cáo giám sát tài chính(None)Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi
6/22/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2015 - 2017 . Năm báo cáo 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến TreBáo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2015 - 2017 . Năm báo cáo 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2015 - 2017 . Năm báo cáo 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
6/19/2018 9:00 AMNo364Đã ban hànhBáo cáo giám sát tài chính(None)Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2015 - 2017 . Năm báo cáo 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2015 - 2017 . Năm báo cáo 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
6/19/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo thực trạng quản trị và và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nằm 2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến TreBáo cáo thực trạng quản trị và và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nằm 2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo thực trạng quản trị và và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nằm 2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
6/19/2018 9:00 AMNo370Đã ban hànhBáo cáo giám sát tài chính(None)Báo cáo thực trạng quản trị và và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nằm 2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo thực trạng quản trị và và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nằm 2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre
6/19/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2017 và giao kế hoạch năm 2018 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh quản lýBáo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2017 và giao kế hoạch năm 2018 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh quản lý/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 2464/UBND-KT ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh V/v báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2017 và giao kế hoạch năm 2018 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh quản lý.
6/5/2018 10:00 AMNo439Đã ban hànhBáo cáo giám sát tài chính(None)Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2017 và giao kế hoạch năm 2018 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh quản lý/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 2464/UBND-KT ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh V/v báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2017 và giao kế hoạch năm 2018 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh quản lý.
6/5/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 03 tháng đầu năm 2018Báo cáo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 03 tháng đầu năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
.
5/8/2018 2:30 PMNo254Đã ban hànhCông khai ngân sách(None)Báo cáo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 03 tháng đầu năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
.
5/8/2018 2:30 PMNoĐã ban hành
Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến TreVề việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1.Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 2.Báo cáo tài chính đã được kiểm toán nằm 2017 3.Báo cáo chế độ tiền lương,tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017
4/9/2018 3:35 PMNo398Đã ban hànhBáo cáo giám sát tài chính(None)Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1.Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 2.Báo cáo tài chính đã được kiểm toán nằm 2017 3.Báo cáo chế độ tiền lương,tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017
4/9/2018 3:35 PMNoĐã ban hành
Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợiVề việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 2. Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018 3. Công khai chế độ tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp nằm 2017 4. Về việc thực hiện vông bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi
3/30/2018 10:00 AMNo354Đã ban hànhBáo cáo giám sát tài chính(None)Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 2. Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018 3. Công khai chế độ tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp nằm 2017 4. Về việc thực hiện vông bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi
3/30/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Về việc Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến TreVề việc Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre, bao gồm: 1. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016; 2. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2014-2016.
7/3/2017 10:00 AMNo658Đã ban hànhBáo cáo giám sát tài chính(None)Về việc Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre, bao gồm: 1. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016; 2. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2014-2016.
7/3/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Về việc thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến TreVề việc thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre
6/22/2017 10:00 AMNo626Đã ban hànhBáo cáo giám sát tài chính(None)Về việc thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre
6/22/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2016 và giao kế hoạch năm 2017 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lýBáo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2016 và giao kế hoạch năm 2017 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2016 và giao kế hoạch năm 2017 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý
6/5/2017 5:00 PMNo819Đã ban hànhBáo cáo giám sát tài chính(None)Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2016 và giao kế hoạch năm 2017 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2016 và giao kế hoạch năm 2017 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý
6/5/2017 5:00 PMNoĐã ban hành
V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của Cty TNHH MTV Sổ số kiến thiết Bến TreV/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của Cty TNHH MTV Sổ số kiến thiết Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của Cty TNHH MTV Sổ số kiến thiết Bến Tre
6/2/2017 3:00 PMNo580Đã ban hànhBáo cáo giám sát tài chính(None)V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của Cty TNHH MTV Sổ số kiến thiết Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của Cty TNHH MTV Sổ số kiến thiết Bến Tre
6/2/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Công văn về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 của các DNNNCông văn về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 của các DNNN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 4114/UBND-KT ngày 11 tháng 8 năm 2016 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi
8/11/2016 4:55 PMNo987Đã ban hànhBáo cáo giám sát tài chính(None)Công văn về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 của các DNNN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công văn số 4114/UBND-KT ngày 11 tháng 8 năm 2016 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi
8/11/2016 4:55 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến TreBáo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre
7/25/2016 4:00 PMNo1252Đã ban hànhBáo cáo giám sát tài chính(None)Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre
7/25/2016 4:00 PMNoĐã ban hành
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre công bố thông tin hoạt độngCông ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre công bố thông tin hoạt động/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre công bố thông tin báo cáo tài chính và kế hoạch kinh doanh với các nội dung cụ thể như sau
7/14/2016 5:00 PMNo1098Đã ban hànhBáo cáo giám sát tài chính(None)Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre công bố thông tin hoạt động/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre công bố thông tin báo cáo tài chính và kế hoạch kinh doanh với các nội dung cụ thể như sau
7/14/2016 5:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next