Video mới

{{ x.Title }}

Danh sách video

{{ item.Title }}
  
  
  
Mô tả
  
  
Attachments
  
  
  
  
25Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV (2021 - 2026) - Bà Ngô Tường Vy, Ứng cử viên ĐB Quốc Hội - Đơn vị bầu cử số 3
  
5/11/2021 5:45 PMAttachment/PublishingImages/DBQH_NgoTuongVy.pngYeshttps://bentre.gov.vn/Lists/ThuvienMedia/Attachments/25/NgoTuongVy_DonVi3.mp4
23Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV (2021 - 2026) - Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Ứng cử viên ĐB Quốc Hội - Đơn vị bầu cử số 3
  
5/11/2021 5:40 PMAttachment/PublishingImages/DBQH_NguyenThiLeThuy.pngYeshttps://bentre.gov.vn/Lists/ThuvienMedia/Attachments/23/NguyenThiLeThuy_DonVi3.mp4
14Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV (2021 - 2026) - Ông Nguyễn Trúc Sơn, Ứng cử viên ĐB Quốc Hội - Đơn vị bầu cử số 3
  
5/11/2021 5:35 PMAttachment/PublishingImages/DBQH_NguyenTrucSon.pngYeshttps://bentre.gov.vn/Lists/ThuvienMedia/Attachments/14/Video09052021.mp4
21Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV (2021 - 2026) - Bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Ứng cử viên ĐB Quốc Hội - Đơn vị bầu cử số 3
  
5/11/2021 5:25 PMAttachment/PublishingImages/DBQH_NguyenThiYenNhi.pngYeshttps://bentre.gov.vn/Lists/ThuvienMedia/Attachments/21/NguyenThiYenNhi_DonVi3.mp4
19Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV (2021 - 2026) - Ông Nguyễn Văn Buội, Ứng cử viên ĐB Quốc Hội - Đơn vị bầu cử số 3
  
5/11/2021 5:20 PMAttachment/PublishingImages/DBQH_NguyenVanBuoi.pngYeshttps://bentre.gov.vn/Lists/ThuvienMedia/Attachments/19/NguyenVanBuoi_DonVi3.mp4
26Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV (2021 - 2026) - Bà Lâm Như Quỳnh, Ứng cử viên ĐB Quốc Hội - Đơn vị bầu cử số 2
  
5/11/2021 5:15 PMAttachment/PublishingImages/DBQH_LamNhuQuynh.pngYeshttps://bentre.gov.vn/Lists/ThuvienMedia/Attachments/26/LamNhuQuynh_DonVi2.mp4
24Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV (2021 - 2026) - Bà Trần Thị Thanh Lam, Ứng cử viên ĐB Quốc Hội - Đơn vị bầu cử số 2
  
5/11/2021 5:10 PMAttachment/PublishingImages/DBQH_TranThiThanhLam.pngYeshttps://bentre.gov.vn/Lists/ThuvienMedia/Attachments/24/TranThiThanhLam_DonVi2.mp4
22Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV (2021 - 2026) - Ông Võ Văn Hội, Ứng cử viên ĐB Quốc Hội - Đơn vị bầu cử số 2
  
5/11/2021 5:05 PMAttachment/PublishingImages/DBQH_VoVanHoi.pngYeshttps://bentre.gov.vn/Lists/ThuvienMedia/Attachments/22/VoVanHoi_DonVi2.mp4
20Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV (2021 - 2026) - Ông Trần Văn Đức, Ứng cử viên ĐB Quốc Hội - Đơn vị bầu cử số 2
  
5/11/2021 5:00 PMAttachment/PublishingImages/DBQH_TranVanDuc.pngYeshttps://bentre.gov.vn/Lists/ThuvienMedia/Attachments/20/TranVanDuc_DonVi2.mp4
18Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV (2021 - 2026) - Bà La Thị Thúy, Ứng cử viên ĐB Quốc Hội - Đơn vị bầu cử số 1
  
5/11/2021 4:55 PMAttachment/PublishingImages/DBQH_LaThiThuy.pngYeshttps://bentre.gov.vn/Lists/ThuvienMedia/Attachments/18/LaThiThuy_DonVi1.mp4
17Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV (2021 - 2026) - Bà Nguyễn Thị Mai Rý, Ứng cử viên ĐB Quốc Hội - Đơn vị bầu cử số 1
  
5/11/2021 4:45 PMAttachment/PublishingImages/DBQH_NguyenThiMaiRy.pngYeshttps://bentre.gov.vn/Lists/ThuvienMedia/Attachments/17/NguyenThiMaiRy_DonVi1.mp4
16Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV (2021 - 2026) - Ông Đặng Thuần Phong, Ứng cử viên ĐB Quốc Hội - Đơn vị bầu cử số 1
  
5/11/2021 4:40 PMAttachment/PublishingImages/DBQH_DangThuanPhong.pngYeshttps://bentre.gov.vn/Lists/ThuvienMedia/Attachments/16/DangThuanPhong_DonVi1.mp4
15Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV (2021 - 2026) - Ông Phan Văn Mãi, Ứng cử viên ĐB Quốc Hội - Đơn vị bầu cử số 1
  
5/11/2021 4:30 PMAttachment/PublishingImages/DBQH_PhanVanMai.pngYeshttps://bentre.gov.vn/Lists/ThuvienMedia/Attachments/15/PhanVanMai-DonVi1.mp4